E-mail i debatindlæg i Folkebladet

17-10-2018, opdateret 23-10-2018.

Det kan være trættende for Folkebladets læsere at være vidne til en diskussion i Folkebladet om illoyalitet mellem borgmester John Engelhardt og Lars Thomsen, hvor der henviser til en e-mail, som læserne ikke har adgang til.

I Folkebladet 2. oktober 2018 svarer Lars Thomsen på et indlæg fra Casper Larsen "Tak fordi du viste dit sande ansigt, Lars" og benytter lejligheden til at igen-igen at påstå, at ”borgmesteren har haft ambitioner om at ødelægge Glostrups Bymidte med højhuse og trafikalt helvede”:

Så kom der et indlæg fra John Engelhardt i Folkebladet den 9. oktober 2018 ”Lars Thomsen taler ikke sandt”:
https://folkebladet.dk/2018/10/lars-thomsen-taler-ikke-sandt/


Og hertil svarede Lars Thomsen i Folkebladet den 16. oktober 2018 ”Lyver Lars Thomsen fra Bylisten?”:
https://folkebladet.dk/2018/10/lyver-lars-thomsen-fra-bylisten/.

I sidstnævnte indlæg henvises til en e-mail den 23-5-2018.
E-mailen kan læses her, og baggrunden nedenfor.

Så kan alle interesserede danne deres egen mening.

Leif Meyer Olsen
Gruppeformand for Venstre i Glostrup

Baggrund for e-mailen den 23-5-2018

Som det fremgår af e-mailen, drejer den sig om den af Lars Thomsen udviste illoyalitet over for det parti, der sikrede ham en plads i kommunalbestyrelsen.

Alle Venstres kandidater til kommunalvalget underskriver en kandidaterklæring, hvori det blandt andet fremgår, at såfremt Venstres KB-gruppe er uenige i en sag, drøftes sagen, og hvis man ikke kan blive enige, stemmes der om gruppens holdning.

Hvis nye oplysninger fremkommer under et kommunalt møde, kan man enten bede om en pause under mødet, hvori Venstres KB-medlemmer kan drøfte situationen. Eller man kan bede om, at sagen udskydes til næste møde.

Påstanden fra Lars Thomsen om, at borgmesteren står i spidsen for ”at skabe et trafikalt støjhelvede af højhuse” er ikke sand. Hele kommunalbestyrelsen har stået bag 29 principper for byudvikling og for opdeling i områder og faser. Der var også enighed om at undersøge, om der kan skabes en ny bydel ved at bygge hen over banen – og enighed om, at det ikke er realisabelt her og nu.

Det skal i øvrigt understreges, at det var Venstres KB-gruppe sammen med Venstres bestyrelse i Glostrup, der måtte konstatere, at Lars Thomsen ikke ville følge den kandidaterklæring, som han havde skrevet under på ved opstilling til kommunalvalget for Venstre.
Derfor var Venstres KB-gruppe nødt til at ekskludere ham.
Hvis Venstres KB-gruppe i forhandlinger ikke kan være en enhed, bliver det meget svært at forhandle.


Kim Vallentin, Folketingskandidat for Venstre i Glostrup og Ballerup

10. oktober 2018
KIM VALENTIN VALGT SOM FOLKETINGSKANDIDAT I GLOSTRUP-BALLERUP KREDSEN

I Glostrup Fritidscenter blev Kim Valentin i aftes opstillet og valgt som folketingskandidat for Glostrup-Ballerup Kredsen.  Efter en spændende og levende kandidattale med mange efterfølgende spørgsmål, blev Kim Valentin enstemmig valgt til at repræsentere kredsen til det kommende folketingsvalg.

Kim Valentin (født 19. marts 1963) var borgmester i Gribskov Kommune i 2014-17, og er i dag 2. viceborgmester. 
Kim Valentin er uddannet Cand.Polit., og administrerende direktør i Finanshuset Fredensborg. Desuden er Kim Valentin:
•   Landsformand for Liberalt Oplysningsforbund (LOF)
•   Medlem af Trygfonden
•   Kasserer i Dansk Skiforbund
•   Bestyrelsesmedlem i støttefonden for Boldklubben B1903


GRATIS MEDLEMSKAB I VENSTRE I 2018
Meld dig ind og styrk det borgerlige flertal i Glostrup og hjælp til med at ændre det røde flertal i Glostrups kommunalbestyrelse til et blåt flertal.
Skriv til [email protected] (formand for Venstre i Glostrup). Eller www.venstre.dk/medlem.


Det tavse røde flertal!

På det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 22. august regnede det med spørgsmål til det røde flertal i kommunalbestyrel- sen.


Hvorfor er det nødvendigt at ændre en Styrelsesvedtægt som i februar blev enstemmigt vedtaget?

Men Venstre og Dansk Folkepartis mange spørgsmål blev kun sporadisk besvaret, så tilhørerne gik uforrettet hjem.

Direkte spørgsmål til fx Palle Laustrup, SF og Lars Højmark, S forblev ubesvarede, da de ikke bad om ordet, selv om de blev opfordret. Mange andre henviste blot til det nye flertals forslag til ændring af Styrelsesvedtægten. Under forslagets 1. behandling den 15. august var det næsten samme historie – blot blev slet ingen spørgsmål besvaret, og der var ingen kommentarer.

Torben Jensen, S udtalte den 19. juni til Altinget, at gruppen også vil se nærmere på, om der skal ændres i udvalgsstrukturen – altså hvilke områder de forskellige udvalg dækker, og hvem der sidder på hvilke poster. Allerede dagen efter trak han sine udtalelser tilbage, at han ikke har formuleret sig korrekt - gruppen vil ikke ændre på udvalgsstrukturen. "Vi fortsætter med den udvalgsstruktur, som der er nu, og har ingen intentioner om at ændre denne," skriver han i en mail.

Palle Laustrup, SF har den 10. august udtalt til Nyhedsmagasinet Danske kommuner, at formålet med ændringerne er at holde Venstre og Dansk Folkeparti udenfor indflydelse. Efter artiklen blev offentliggjort, har Palle Laustrup trukket sine udtalelser tilbage og udtalt, at der ikke er planer om at fjerne nogen fra nogen poster.

Torben Jensen og Palle Laustrup blev banket på plads - de var for ærlige.

For nu har det røde flertal gennemtvunget en ændring af Styrel- sesvedtægten, så de selv kan sætte sig på alle formands- og næstformandsposterne i de nu 6 stående udvalg (før var der kun 5).

Sagen vil nu blive forelagt Tilsynet med Kommunerne, der vil blive bedt om at undersøge, hvorvidt det juridiske grundlag for ændringerne er i orden.

Med venlig hilsen

Torben Martinsen
Formand Venstre i Glostrup

Ejbyholm 20
2600 Glostrup
Tlf.: 4227 2794

Vi gør visioner til virkelighed


GRUNDLOVSMØDET 2018 I GLOSTRUPS GAMLE PRÆSTEGAARD

Klik her og læs grundlovstaler af: 
Karen Ellemman, MF og gruppeformand for Venstre
John Engelhardt, borgmester (V)

Grundlovsmøde 2018 i Glostrup gamle Præstegaard

Kommunalbestyrelsesmedlem udtræder af Venstres gruppe i Glostrup
28. maj 2018

Det er med beklagelse at vi må meddele, at kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Lars Thomsen d.d. er udtrådt af Venstres gruppe. Såfremt Lars Thomsen ønsker at fortsætte som løsgænger i Kommunalbestyrelsen eller indmelder sig i et andet parti er det ifølge Venstres vedtægter ensbetydende med tab af medlemskab af partiet.

Lars Thomsen har meddelt Venstre i Glostrup, at han ikke længere bakker op om gruppens politiske linje på væsentlige punkter, som han i øvrigt selv gik til valg på.

 De øvrige gruppemedlemmer i Kommunalbestyrelsen valgte derefter enstemmigt at bringe Lars Thomsens medlemskab af Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen til ophør. Dette skete i h.t. Venstres vedtægter §49 stk. 8. Venstres bestyrelse i Glostrup har drøftet situation og bakker beslutningen enstemmigt op.


glostrup skole styrket

2. MAJ 2018

Glostrup Skole: En lærende skole, der samler byen

Visionen for Glostrup Skole ser på alle måder ud til at være et godt fundament til at skabe bedre læring og trivsel.
Kommunalbestyrelsen tog den 2. maj 2018 visionen til efterretning. Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Piet Papageorge, Venstre, udtrykte i denne forbindelse stor tilfredshed med resultatet: "Det giver os noget at stå sammen om."
Visionen er således første skridt på vejen til en skole med bedre læring og trivsel. Det er samtidig også et skridt på vejen til et af Venstres valgløfter: Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med de højeste gennemsnitlige karakterer til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.
Arbejdet med visionen blev indledt sidste efterår med en visionsdag på Kopenhagen Fur, hvor mere end 300 elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelse og politikere diskuterede Glostrup Skole. Siden har Glostrup Skole arbejdet videre med disse input, og den 4. april godkendte skolebestyrelsen visionen.
Visionens overskrift er: Glostrup Skole - en lærende skole, der samler byen.


GLOSTRUP STYRKER PLEJEN AF DEMENSPATIENTER

11. april 2018

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. april at sætte ressourcer af til ekstra personale til demensområdet i form af:

  • 3 SOSU-assistenter
  • 1 demenskonsulent
  • 1 demenssygeplejerske

Den bedre bemanding forventes at kunne træde gradvist i kraft fra den 1. juni 2018.

Finansieringen kommer fra den statslige pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanding af plejehjem, plejecentre, og friplejehjem. Puljen fordeles efter nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrups andel af disse midler i 2018 udgør 2.004.00 kr. Venstre anbefalede, at alle midler bliver anvendt til at styrke plejen af demenspatienter i kommunen.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 til kommunerne via en statslig pulje som et direkte tilskud på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår puljen til bloktilskuddet.


tak for din stemme

Borgmester John Engelhardt

Venstre siger tak for 3.438 stemmer til kommunalvalget i Glostrup den 21. november 2017.

Det svarer til 30,3% af de afgivne stemmer i Glostrup kommune og en fremgang på 1,6% i forhold til valget i 2013. Vi er glade over den markante opbakning vi har fået, og stolte over at Venstre har haft en fremgang siden sidste valg, tak.

Ved konstitueringen den 6. december 2017 blev John Engelhardt genvalgt som borgmester. Venstres øvrige medlemmer i den nyvalgte kommunalbestyrelse er Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen og Sophie Brohus. Vi glæder os over at fortsætte som borgmesterparti og til at fortsætte den positive udvikling i kommunen, som vi har stået i spidsen for de sidste 8 år.

Vi glæder os til samarbejdet med byens borgere, virksomheder og den samlede kommunalbestyrelse.

Venlig hilsen
John Engelhard
borgmester


valgprogram kV17


Tid til forandring i albertslund

Venstre i Albertslund har sammenlignet Albertslund og Glostrup kommuner og skriver i en flyer:

Jeg mener, at fornuften skal tilbage i de politiske beslutninger, og at hverdagen skal prioriteres højest.

Med klar politisk ledelse skal udviklingen vendes, så vi kan skabe en bedre hverdag for alle i Albertslund.

Når det kan lade sig gøre hos vores naboer i Glostrup, så kan det naturligvis også lade sig gøre for os, her i Albertslund.

Brian Palmund
Borgmesterkandidat

Til nedenstående sammenligning kan vi tilføje skatteprocenterne i 2017: Glostrup 23,6 og Albertslund 25,6.

Albertslund-Glostrup sammenligning
Glostrup parkstafet

- en sund by i bevægelse                         Se video

Glostrup Parkstafet - en sund by i bevægelse

grundlovsmøde i Glostrup gamle Præstegaard

5. juni 2017

Grundlovsmøde 2017 i Glostrup gamle Præstegaard

Grundlovstalerne blev i år holdt af Glostrup borgmester John Engelhardt, spidskandidat for Københavns Omegn til regionsrådet Ricki Vejsmose og af folketingskandidat Anahita Malakians.

STÆRKT HOLD TIL KOMMUNALVALGET 

April 2017
Venstre i Glostrup har den 18. april afholdt opstillingsmøde og valgt 18 kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017.

Venstres kandidater: Borgmester- og spidskandidat John Engelhardt, Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen, Allan Larsen, Torben Martinsen, Eva Nørgaard Wojtala, Preben Thorvig, Camilla Bistrup Hestbæk, Imad Daher, Jens Hoff, Ole Møller-Andreasen, Hans Sørensen, Bent Henriksen, Anker J. Jacobsen, Jens Meyer Olsen
Venstres 18 kandidater til kommunalvalget er borgmester- og spidskandidat John Engelhardt, Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen, Allan Larsen, Torben Martinsen, Eva Nørgaard Wojtala, Preben Thorvig, Camilla Bistrup Hestbæk, Imad Daher, Jens Hoff, Ole Møller-Andreasen, Hans Sørensen, Bent Henriksen, Anker J. Jacobsen, Jens Meyer Olsen.

Det er et stærkt hold med meget bredde, der er repræsentanter fra alle bydele i Glostrup. Det er indtil nu det største hold Venstre stiller med til et kommunalvalg. Jeg er glad for, at så mange stiller op og vil være med til at gøre en indsats for borgerne og Glostrup Kommune, siger Peter Molnit, der er formand for Venstre i Glostrup.

Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere listen med yderligere kandidater, der måtte melde sig.– Vi kan efter reglerne stille med op til 23 kandidater på Venstres liste oplyser Peter Molnit.
Venstre bruger opstillingsformen partiliste. Det betyder, at det formentlig vil være de øverste på listen, der bliver valgt. Her er der blandt de øverste seks opstillet fem nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen. Når man som Venstre har en borgmester på listen, er der dog en chance for at sprænge listen, så en af de lavere kandidater bliver valgt.

Det er et hold arbejde, men de forskellige vil have forskellige roller. Alle 18 laver en samlet valgstrategi, så alle 18 står bag det, Venstre melder ud, siger Peter Molnit.Øverst på listen står selvfølgelig borgmester John Engelhardt. Han er glad for det hold, han skal kæmpe sammen med.

Jeg synes det er et flot hold. Det er en skøn blanding af gamle garvede kræfter og nye, som kan bidrage med nye input. Det er for eksempel et par tidligere formænd for boligselskaber, det er en god ballast at have i det politiske arbejde. Der er masser af samarbejde mellem boligselskaber og kommuner, siger han.

Lav skat og bymidte
I nær fremtid samles kandidaterne for at diskutere nye tiltag og mærkesager, som Venstre vil arbejde for i den kommende valgperiode. Borgmesteren kan dog godt fortælle lidt om, hvilke sager, der vil være fokus på.– Venstre vil i valgkampen lægge vægt på, at videreføre de mange planer om en forstærket bymidte, udbygning af daginstitutioner, renovering af skoler m.v. Samtidigt med at vi fortsat skal have en god service, en sund økonomi og en af landets laveste skatteniveauer, siger John Engelhardt.

VENSTRE I GLOSTRUP HAR VALGT BESTYRELSE

April 2017
Venstres medlemmer har på årets generalforsamling valgt bestyrelse for kommunalvalgsåret 2017.

Bestyrelse 2017

Det blev til genvalg af Formand Peter Molnit. Ligeledes var der genvalg til bestyrelsesmedlemmer Ricki Vejsmose (Næstformand), Hans Sørensen (Sekretær), Ditte Oline Mejer Andersen, Jens Hoff og Marlene Frandsen, mens det blev til nyvalg for Svend Hove. Som suppleanter blev valgt Imad Daher, Anker Jacobsen og Bjarne Johansson.

Godt nytår FRA BORGMESTER JOHN ENGELHARDT

1. januar 2017
Borgmester John Engelhardt

En dejlig lørdag i slutningen af august stod jeg og kiggede ud over en stor menneskemængde, som forventningsfulde var mødt frem for at deltage i fejringen af vores bys 825 års jubilæum.

Vejret var strålende, og stemningen var helt i top. Ved siden af mig stod HKH Kronprinsesse Mary, og vi skulle lige om lidt byde velkommen til Glostrups egen festival.

Når jeg tænker tilbage på 2016, er det et af de øjeblikke, der træder tydeligst frem i min erindring. Det var en dag, hvor alt klappede, og hvor mere end et års forberedelse og hårdt arbejde af gode ansatte og frivillige blev forløst i en stor og flot fest.

Jeg må indrømme, at jeg den dag var ekstra stolt af at være borgmester i Glostrup. Stolt på den gode måde, som samtidig gør én ydmyg over at stå foran så mange Glostrup-borgere, som var samlet for at fejre vores by.

Og hvad mon Kronprinsessen stod og tænkte? Jeg tror, hun følte sig godt modtaget, og jeg tror, hun så mennesker med en fælles historie, der rækker tilbage i tiden, men hvor fællesskabet også peger fremad mod en fremtid, hvor vi endnu tydeligere ranker ryggen, holder vores fester og udvikler byen til de næste generationer.

Da kronprinsessen efterfølgende gik rundt på pladsen og blev præsenteret for nogle af de frivillige foreninger, som lavede opvisning, så hun også nogle af de ting, som den fremtid skal bygges på: Vores velfungerende og aktive frivillige foreningsliv.

Mens vi gik rundt på pladsen, havde jeg naturligt nok en samtale med Kronprinsessen, og som man nok kan tænke, er hun en både sympatisk og meget engageret person. Hun udviste en stor interesse, både for foreningernes positive bidrag, men ikke mindst også for de enkelte børn og voksne, som hun mødte. Det bedste tidspunkt under hendes besøg var måske, da en lille pige på 3-4 år af indisk eller pakistansk oprindelse smuttede under afspærringen og løb hen til Kronprinsesse Mary.

Kronprinsessen tog sig virkelig tid til at snakke med pigen og sørgede for, at hendes mor kunne tage et billede af de to.

Det var dejligt, at Kongehuset ved Kronprinsessen kom og kastede glans over vores Festival og dermed gav dagen lige det ekstra, som den fortjente. Men det vigtigste ved dagen var selvfølgelig, at op mod 13.000 mennesker, heraf de fleste fra Glostrup fandt vej til Idrætspladsen og havde en fantastisk fest.

Og når jeg her ved årets udgang vælger at dvæle ved netop denne begivenhed, hænger det sammen med, at jeg ser Glostrup Festival 2016 som en begivenhed, vi efterfølgende vil huske som et vendepunkt i Glostrups historie.

I mange år har vi ikke turdet binde an med den slags store arrangementer, og i mange år har vi stillet os tilfredse med at passe på byen, som den er.
Men de seneste år har vi fundet en ny vilje i kommunalbestyrelsen til at tænde for det lange lys, pejle ud i fremtiden og lægge planer for den.

I takt med at vi også har drøftet disse planer med mange borgere, både til møder, på gader og stræder, på de sociale medier og gennem Folkebladet, er det blevet klart for os, at borgerne i Glostrup er klar til, at der skal ske noget i vores by, og at de har store forventninger til os.

Den forventning vil jeg som borgmester, sammen med resten af kommunalbestyrelsen, gøre mit yderste for at indfri i 2017 og i årene som kommer.

I 2017 vil vi både fremlægge en ny vision for udvikling af bymidten, vi vil gentage Glostrup Festivalen, og vi vil sørge for, at man også helt konkret kommer til at se, at tingene begynder at flytte sig hen mod en fremtid for vor by, som vi forhåbentlig ender med alle sammen at være rigtig stolte af.

Godt Nytår til alle i Glostrup!

Med venlig hilsen
John Engelhardt,
Borgmester i Glostrup