VENSTRES VALGPROGRAM TIL KOMMUNALVALGET 2021

5. november 2021

VENSTRE I GLOSTRUP HAR ET STÆRKT HOLD PÅ 13 KANDIDATER TIL KOMMUNALVALGET DEN 16. NOVEMBER 2021

I fællesskab har vi udarbejdet dette program for, hvad vi vil i de kommende år. 

Med Venstre ved roret de sidste 12 år er vi kommet langt, men der er heldigvis stadig meget, som kan gøres endnu bedre.

Se vore kandidater her

KULTUR- & FRITIDSOMRÅDET

Borgerne i Glostrup møder kunsten og kulturarven i Bymidten i kraftcenteret Kulturaksen, bestående af Byhistorisk Hus, Medborgerhuset, Biografen, Biblioteket og den kommende Sognegård.

Venstre vil fremme byens frivillige fællesskaber både de planlagte og de spontane inde og ude gennem imødekommende mødesteder af en hver art. Så borgerne kan mødes og folde sig ud.   

- V vil bevare biblioteket i bymidten i kraftcenteret Kulturaksen med synergi med tilsvarende kulturformidlere – koncerter, foredrag, optrædener og klassik musik.

- V vil inddrage borgerne i den endelige placering af biblioteket.

- V vil styrke og udvikle biblioteket som center for viden, kultur og samfundsforhold i dialog med brugerne og borgerne.

- V vil styrke Byhistorisk hus så det igen kan formidle lokalhistorien, - det særlige ved Glostrup værdier, kultur og historie til alle både turister, ældre og skoleelever.

- V vil skabe en naturlig sammenhæng i Kulturaksen og de øvrige åbne pladser i kommunen og parker i form af stier, belysning og bænke som uformelle mødesteder.

- V vil øge støtten til Musikskolen så flere børn udfolde sig i drama og billedkunsten eller mestre et instrument. Det skaber livsglæde og styrker kreativiteten. 

- V vil arbejde for et ekstra svømmebassin ved Fritidscenteret og imødekomme behovet for øget kapacitet til svømmeidrætten og gøre plads til de almindelige besøg i svømmehallen.

- V vil i samarbejde med foreningerne gøre det lettere at være forening, så er bliver mere energi til at skabe flere og stærkere fællesskaber i byen.

- V vil arbejde for at etablere partnerskaber med idrætsforeningerne og andre foreningstilbud til børn og unge for at øge engagementet og forbedre vilkårene.  

DAGINSTITUTIONER

Et godt dagtilbud er en god start på børnelivet. Der skal i kommunen være tilbud der er relevante for alle familier både kommunale, selvejende og private institutioner.  

- V vil arbejde for at øge antallet af voksne i daginstitutionerne.

- V vil prioritere en ny daginstitution i bydelen ”Syd for banen”

- V ønsker at der etableres endnu en regulær skovinstitution.

- V vil fastholde arbejdet for en tidlig integrationsindsats og sprogudvikling, så alle børn får den bedste start på skolelivet.

- V vil være åben over for nye private initiativer på området.

SKOLEN

Den gode start på børnelivet skal fortsætte i Glostrup skole, som samlende kraft i byen og læringssted for livslange kompetencer.  

- V vil give et friere skolevalg og sikre kapaciteten til dette ved 10 nye klasselokaler på afd. Nordvang.

- V vil holde fast i max 22 elever i alle ny 0-klasser.

- V vil bruge 60 mio. til skolemoderniseringer frem til 2024.

- V vil arbejde for sikre skoleveje ved alle afdelingerne, særligt afd. Søndervang og afd. Nordvang.

- V ønsker en ensretning af Florasvej ved Søndervangsskolen for at ordne trafikkaosset.

- V vil en mere transprent skoleindskrivning fra skoleåret 2022/2023.

- V mener, at ingen indskolingsbørn skal krydse Ringvejen mod sin vilje.

- V mener, at ingen indskolingsbørn skal krydse Jyllingevej mod sin vilje.

- V vil etablere et bindene udvalg (§17 stk. 4) med alle interessenter - forældre, medarbejdere, eksperter og politikere til udvikling af en langtidsholdbar skolepolitik

- V vil være åben over for nye private skoleinitiativer.

ældrepleje & seniorliv

Glostrup skal være en god by at blive ældre i. En værdig, tryg og meningsfuld alderdom med mest mulig selvbestemmelse skal være kendetegnende. Det kan fx gøres gennem flere private seniorbofællesskaber og aktiviteter for vores seniorer.

- V ønsker mere lokal ledelse, mindre kontrol og mere nærvær i ældreplejen.

- V vil arbejde for mere frit valg og hjælp, der tilpasses den enkelte.

- V er positive over for private seniorbofællesskaber.

- V ønsker at give metodefriheden tilbage til ældreplejen.

- V vil arbejde for at der etableres pårørenderåd til ældrecentrene i som vi kender det for dagtilbud og skolerne

- V vil prioritere demensindsatsen med særligt fokus på den tidlige opsporing.

- V er åbne for idéen om friplejecentre, og vil gerne understøtte med lokalplan.

- V ser gerne der åbnes en SOSU uddannelsesinstitution til Glostrup

klima, miljø & biodiversitet

Glostrup skal både som kommune og by gøre en indsats for at reducere CO2-udledningen og begrænse klimaforandringerne.

- V vil arbejde for at den grønne fjernvarme udbygges til flere kvarterer og dermed bidrage aktivt til en reduktion af Danmarks samlede CO2-udledning.

- V vil arbejde for at Glostrup bliver de bedste til affaldssortering og genbrug.

- V vil sammen med foreninger, jobcenter og affaldsselskabet arbejder med mere direkte genbrug, så gårsdagen kasserede gryde og tallerkner i morgen får nyt liv på hylderne hos borgerne.

Glostrups biodiversitet findes både i Vestskoven, Ejbymose og alle de mindre grønne lommer der er over alt i byen. Det skal der være mere af.

- V vil passe den natur vi har i Glostrup kommune og forandre golde græsplæner til mere hjemsted for flere insekter og planter.

- V vil arbejde for i samarbejde med borgere, lokale foreninger, boligforeningerne og erhvervsvirksomheder at udarbejde en Biodiversitetsstrategi, så der bliver flere store og små områder til biodiversitet og rekreativ anvendelse af naturen.

social & sundhedsområdet

Ikke at blive syg er den bedste sundhed man kan få, men hvis man bliver syg, skal hjælpen til at blive god igen være der.

- V vil øge fokusset på den forebyggende indsats over for vores kronisk syge medborgere.

- V hilser et sundhedshus i Glostrup meget velkomment, og hjælper gerne med tilpasning af lokalplaner, etc., for at dette kan lade sig gøre – fx i Fritidscenteret

- V vil sætte ind med en så tidlig indsats for hjælp og støtte så færrest mulige skal være u-diagnosticeret for længe.

- V mener, at borgere som udgangspunkt skal have en fast kontaktperson i familieafsnittet.

- V ønsker det skal være enkelt at være i kontakt med kommunen, og derfor ideen om én indgang i unge og uddannelsesenheden bredes ud til større dele af kommunen – herunder også det socialeområde. Det skal være nemt at få hjælp.  

erhvervs- & arbejdsmarkedsområdet

Glostrup er og skal være en attraktiv erhvervskommune med mange arbejdspladser og virksomheder i mange forskellige sektorer og brancher.

- V vil understøtte nye virksomheder med rådgivning og tilbud om netværk.

- V vil styrke kendskabet til rådgivningen for iværksættere.

- V vil sikre at det er nemt og enkelt at komme i kontakt med kommunen.

- V vil genindføre erhvervsambassadøren for at styrke samarbejdet med erhvervslivet.

Det er en ulykke både for den enkelte og fællesskabet når nogen rammes af ledighed. Kommunen skal derfor hjælpe og støtte den arbejdssøgende til at komme tilbage i arbejde.

- V vil udbrede succesmodellen fra ungeområdet til alle jobsøgende, så kommunen i højere grad bevæger sig om borgeren, end omvendt.

- V vil fastholde nyttejobsordningen, der sikrer straksaktivering af arbejdssøgende.

vækst- & byudvikling

Med sine mange grønne områder og kun 11 km til Københavns Centrum, skaber Glostrup Kommune de perfekte rammer for en god og tryg tilværelse for alle aldersgrupper. Den lave bebyggelsesgrad og de mange rolige veje i gå-afstand til skov er ganske unikt så tæt på et lands hovedstad. Det vil Venstre i Glostrup værne om.

Derfor vil Venstre – med respekt for eksisterende lokalplaner og allerede indgåede aftaler – kun bygge nye boliger, butikker og erhvervsområder på allerede befæstede/bebyggede områder, fx gennem omdannelse af industri til bolig.

Vi værdsætter og respekterer alle grønne områder i vores by, men der kan i enkelte tilfælde være særlige forhold, der ud fra en helhedsbetragtning taler for at inddrage et mindre, grønt areal til fx en ny daginstitution eller et kultur- og fritidsområde.

Venstre i Glostrup vil derfor også prioritere at omdanne befæstede arealer til grønne områder, hvor det er hensigtsmæssigt og meningsfuldt. Venstre vil i byudviklingen betragte grønne områder som et mål og et aktiv i sig selv.

Nedenfor finder du et uddrag af Venstres ambitioner indenfor Vækst- og Byudvikling.

EJBY

- V vil bevare landsbymiljøet og de grønne områder og afsætte arealer til bynær biodiversitet.

- V vil insistere på, at Ejbys atmosfære ikke kompromitteres med det allerede muliggjorte nybyggeri.  

- V vil arbejde for sikker trafik for alle trafikanter i området.

- V vil prioritere plads til det øgede institutions- og skolebehov i lokalområdet.

- V vil arbejde for en balanceret omdannelse af Ejby Erhvervsområde, der udnytter Letbanens muligheder.

- V vil lægge vægt på et grønt miljø uden støjgener og parkeringsproblemer.

SØNDERVANGSKVARTERET

- V vil insistere på at skabe bedre sammenhæng mellem Søndervangskvarteret og resten af byen.

- V vil skabe mere liv i Byparken, fx ved at vedligeholde legepladsen og lette adgangen for foreninger og spejdergrupper.

- V vil arbejde for en ny daginstitution i Søndervangskvarteret.

- V vil sikre balancen mellem grønne områder og boligbyggeri.

VESTERVANGSKVARTERET

- V vil prioritere tryggere og mere inspirerende micro-miljøer med højere biodiversitet.

- V vil arbejde for en 50 km/t fartgrænse på Hovedvejen hele vejen til kommunegrænsen, alternativt

- V vil vedligeholde og udbygge støjværnet mod Hovedvejen.

- V vil arbejde for en mere blandet boligmasse i udviklingen af Vestervangskvarteret.

BYMIDTEN

- V vil være vagthund på at udviklingen af bymidten ikke kun handler om at sikre entreprenøren et afkast, men også at skabe en balanceret, åben, sammenhængende og hyggelig bydel.

- V vil inddrage borgerne mest muligt.

- V vil sikre balancen mellem eje-, leje- og andelsboliger samt både almene boliger og ungdomsboliger.

- V vil afsætte anlægsmidler hertil.

- V vil have øje for at etablere nye daginstitutions- og skolepladser før behovet opstår.

HVISSINGE

- V vil sikre, at Hvissinge bliver et endnu mere trygt nærmiljø for bløde trafikanter i alle aldre.

- V vil etablere cykelstier og fortove på ”hovedfærdselsårerne” i Hvissinge, fx Fraligsvej og Skovsletten.

- V vil forbedre cykeloplevelsen på Degnestien fra/med Langagervej til/med Hovedvejen.

- V vil arbejde for et tvangsspor for tung trafik til industriområdet omkring Paul Bergsøesvej. Tung trafik bør komme fra Hovedvejen og være forbudt på Birkeskoven og Oxbjergvej.

- V vil skabe bedre rum og rammer for liv samt kultur- og fritidstilbud omkring Hvissinge Torv.

KOPENHAGEN FUR (PELSEN)

Venstre i Glostrup er dybt berørte over den forestående lukning af Kopenhagen Fur, og det er umådeligt trist, at så mange arbejdspladser står til at forsvinde fra kommunen. For Venstre er det afgørende, at en omdannelse af Pelsen sker på en bæredygtig måde – både hvad angår infrastruktur, institutions- og skoleområdet, lys, liv og støj, ligesom en blandet boligmasse skal prioriteres.

- V vil udvikle Pelsen til en inspirerende bydel med blandede boliger og mindre erhvervslejemål.

- V vil omdanne området med respekt for historien, bl.a. ved at undersøge om dele af den nuværende bygningsmasse kan fastholdes, fx auktionshallen som foredragssal, eller en produktionshal med plads til boldspil, skateboardramper, klatrevæg mv.

- V vil indtænke grønne, åbne byrum fra starten af projektet.

TRAFIK

Glostrup indkapsler mange store hovedfærdselsårer, bl.a. Frederikssundsmotorvejen og Motorring 3, Hovedvejen og Nordre/Søndre Ringvej samt S-Tog og inden længe Regionaltog og Letbane.

- V vil gennem trafikomlægning tvinge gennemkørende trafik og pendlertrafik ad Glostrups største veje.

- V vil med ensretninger og blinde veje gøre det mere besværligt at skyde genvej gennem boligområder.

- V vil arbejde for tvangsspor for tung trafik til industriområderne, fx så tung trafik til Paul Bergsøesvej kommer fra Hovedvejen og forbydes på Birkeskoven og Oxbjergvej.

- V vil arbejde for at alle grønne områder på og omkring vore veje prioriteres til bynær biodiversitet.

skat & økonomien

Glostrup har en robust økonomi, og det giver handlefrihed, som Venstre vil have fortsat fokus på.  Det er ikke noget der kommer af sig selv, og kan let sættes over styr med dramatiske besparelser og opbremsninger til følge.

- Venstre vil bruge de kommunale rammer fuldt ud til service og anlæg.

- Venstre vil holde skat, grundskyld og dækningsbidrag i ro.

- Venstre vil også i de kommende 4 år arbejde for en fortsat robust økonomi og værne om kommunens selvstændighed.

- Venstre vil forvalte alle skatteindtægter med respekt for de borgere og virksomheder, der har indbetalt dem.

Venstre anser det grundlæggende som velfærd, at borgerne have overskud til at forsøde tilværelsen med en tur i Glostrup bio eller ved køb af specialprodukter, som Familien Glostrup finder det fornuftigt. Når der er styr på økonomien, er der frihed til velfærden!